WWW.DIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, dissertations, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 ||

«Özet Pazar yoğunlaşması kavramı, ürün pazarında alıcı ve satıcıların sayı ve büyüklük bakımından dağılımı olarak ifade ...»

-- [ Page 2 ] --

Tablo - 5: Kırgızistan Mobil İletişim Pazarının Gelişimi Mobil Abone Sayısı (x103) 53.00 2168 Kaynak: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database, 2009 2002 yılında 53.000 abone ile başlayan Kırgızistan mobil iletişim pazarının gelişimi, 2007 yılına gelindiğinde büyük bir artış göstererek 2.168.000 aboneye ulaşmıştır. 2007 yılı sonu itibarıyla Kırgızistan’da toplam dört mobil iletişim operatörü bulunmaktadır. Bunlar Bitel, MegaCom, Katel, AktelK

–  –  –

Herfindahl - Hirschman Endeksi (H - H):

H-H= (69.1)² + (20.3)² + (7.10)² + (3.50)² = 5249.56 (4.000 H-H 10.000) Herfindahl-Hirshman endeksinin sonucu, Kazakistan’da olduğu gibi, Kırgızistan için de rekabetçi olmayan, oligopolcü, yoğunlaşmış bir pazar yapısına işaret etmektedir. Oligopol pazarlarda yatırım miktarlarının yüksek oluşu da bu tür sektörlere fazla sayıda firmanın girmesine engel teşkil etmektedir. Az sayıda firmanın olduğu sektörlerde de oligopol pazar yapısı doğal bir oluşum haline gelmektedir.

TACİKİSTAN

2002 ile 2007 yılları arasında Tacikistan’daki mobil telekomünikasyon abone sayısının gelişimi Tablo-7’de yer almaktadır. Tacikistan’da mobil iletişim yaygınlaşma oranı 2007 sonunda %34.89’a ulaşmıştır.

Tablo – 7: Tacikistan Mobil İletişim Pazarının Gelişimi Mobil Abone Sayısı (x103) 13.00 2350 Kaynak: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database, 2009 Tacikistan’da beş yıllık dönemde mobil telefon abonelerinin sayısı ciddi bir artış kaydederek 13.000’den 2.350.000 aboneye ulaşmıştır. 2007 yılı sonu itibarıyla Tacikistan mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren dört mobil iletişim operatörü dikkati çekmektedir. Bunlar Babilion-Mobile, IndigoSomoncom, MLT (MegaFon), Tacom (VimpelCom)’dır. Tacikistan’ın mobil iletişim pazarı ağırlıklı olarak iki GSM operatörü tarafından paylaşılmış durumdadır.

Tülin Duruka - Çağrı Hamurcu 

–  –  –

Herfindahl - Hirschman Endeksi (H - H):

H-H= (37.0)² + (31.8)² + (11.1)² + (17.7)² + (2.40)² = 2822.5 (2.000 H-H 4.000) Herfindahl-Hirshman endeks değeri, Tacikistan’da diğer ülkelerden farklı olarak ilk dört firmanın pazarın %97’sine hakim olduğunu göstermektedir.

Dolayısıyla orta derecede yoğunlaşmış bir pazar yapısı söz konusudur. Kazakistan ve Kırgızistan’a oranla daha rekabetçi bir pazar yapısı olduğundan tüketicilerin mobil operatör tercihleri ile fiyatları etkileme gücü daha yüksektir.

TÜRKMENİSTAN

2002 ile 2007 yılları arasında Türkmenistan’daki mobil iletişim abone sayısının gelişimi Tablo-9’da gösterilmektedir. Türkmenistan’da mobil iletişimin yaygınlaşma oranı 2007 sonunda % 7’ye ulaşmıştır.

Tablo - 9: Türkmenistan Mobil İletişim Pazarının Gelişimi Mobil Abone Sayısı (x103) 8.00 348 Kaynak: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database, 2009

–  –  –

Herfindahl-Hirshman endeksi 7918.48 hesaplandığından Türkmenistan’da da genel olarak rekabetçi olmayan, oligopolcü, yoğunlaşmış bir pazar oluşumu söz konusudur. Pazarın tamamı iki firma tarafından paylaşılmaktadır.

Oligopol pazarlar firma sayısına göre, düopol, triopol, quadropol, pentapol gibi isimler alırlar. Bu durumda teoriye göre düopol bir pazar yapısının varlığından söz etmek mümkündür. İkili bir pazar yapısında fiyatlar tamamen satıcılar tarafından belirlenir. Alıcılar fiyat üzerinde etkili olamazlar.

ÖZBEKİSTAN

2002 ile 2007 yılları arasında Özbekistan’daki mobil iletişim abone sayısının gelişimi Tablo-11’de gösterilmektedir. Özbekistan’da mobil iletişim operatörlerinin yaygınlaşma oranı 2007 yılı sonunda % 21.51’e ulaşmıştır.

Tablo - 11: Özbekistan Mobil İletişim Pazarının Gelişimi Mobil Abone Sayısı (x103) 187.0 5888 Kaynak: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database, 2009

–  –  –

Herfindahl - Hirschman Endeksi (H - H):

H-H= (47.6)² + (36.0)² + (11.7)² + (4.7)² = 3720.74 (2.000 H-H 4.000) Özbekistan’da Herfindahl-Hirshman endeksi 2000’den büyük 4000’den küçük hesaplandığı için orta derecede yoğunlaşmış bir pazar oluşumu söz konusudur. Abone sayılarındaki artışın lineer bir seyir izleyeceği düşünülürse ilerleyen yıllarda pazar payı ilk iki firmaya oranla daha küçük olan firmaların da müşteri sayılarını ve dolayısıyla pazar paylarını artırabileceklerini öngörmek mümkündür.

Tülin Duruka - Çağrı Hamurcu 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME Pazar yoğunlaşması kavramı, ekonomik kaynak ve faaliyetler toplamının az sayıda firmanın elinde olmasını ifade etmektedir. Yoğunluk ile pazardaki rekabet derecesi arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yoğunluk arttıkça pazardaki rekabet şansı da o ölçüde azalmaktadır.

Yoğunlaşma oranının yüksek olduğu bir sektörde firmanın pazarda hakimiyet kurmak, tekelleşmek amacıyla çaba sarf etmesi, rekabetsiz bir fiyat sistemi ve kaynakların yanlış dağılımı sonucu tüketicinin zarar görmesine neden olur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pazarlarında, pazar yoğunlaşması çok sık rastlanan bir durumdur. Pazar yoğunlaşması rekabetin önündeki engellerden biri olmaya devam etmektedir.

Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki beş ülkenin mobil iletişim pazarlarının yapılarını Herfindahl-Hirschman Endeksi analiz yöntemi ile belirlemek üzere yapılan araştırmada; Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’da rekabetçi olmayan, aşırı yoğunlaşmış oligopol bir pazar yapısının, Tacikistan ve Özbekistan’da ise orta derecede yoğunlaşmış oligopol bir pazar yapısının mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen altı ülkede de rekabeti artırıcı girişimlerde bulunulması ve pazara daha fazla sayıda firmanın girmesini sağlayacak önlemler alınması gerekmektedir.

Türkiye’de 4054 sayılı Rekabeti Koruma Kanunu’nun ve kanunun uygulayıcısı durumundaki Rekabet Kurulu’nun pazardaki rekabeti önleyici haksız fiil ve davranışlara uyguladıkları, caydırıcı ve yalnızca para cezalarıyla sınırlı yaptırımın yetersiz olduğu açıktır. Bu nedenle yasanın daha etkin uygulanmasını sağlayacak ilave düzenlemelerin yapılması gerekir. 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Tüketici Mahkemelerinin işlevlerinin de ayıplı ve kusurlu malın veya paranın iadesi üzerine yoğunlaşmış olması, üstelik mahkeme aşamasına gelene kadar uzun ve meşakkatli bir yolun katedilecek olması, pek çok tüketicinin daha işin başında vazgeçmesine neden olmaktadır.

Oligopol pazarlarda gayri-resmi centilmenlik anlaşmaları ile belirlenen fiyatlardan doğan rekabetsizlik ortamı, bir taraftan yeni firmaların piyasaya girişini önlerken, diğer taraftan aşırı yüksek mal ve hizmet fiyatları ile de tüketici aldatılmakta, adeta sömürülmektedir. Rekabet Kurulu’nun temel görevi piyasada rekabetin oluşmasını sağlamak ve firmaların anlaşmalı fiyat belirlediklerini saptadığı zaman da para cezası kesmektir. Oysa para cezası keserek, mal ve hizmet fiyatlarının aşırı yüksek oluşunu önlemek mümkün değildir.

Aksine firmalar ödedikleri parta cezasını bir sonraki mal ve hizmetin üretim maliyetlerine ve dolayısıyla fiyatlarına yansıtacaklardır. Bu durumda tüketiciler zaten aşırı fiyatlı mal ve hizmet tüketirken bir sonraki tüketimleri çok daha aşırı fiyatlı olacaktır. Bu da 4054 sayılı yasa da göze çarpan önemli bir eksikliktir.

Türkiye’de olduğu gibi yukarıda incelenen beş ülkede de tekelleşmeyi önleyen, rekabeti ve tüketiciyi korumaya yönelik yasaların bir an önce uygulanmaya başlaması, yeni firmaların pazara girişini özendirecek ve dolayısıyla daha 84   Mobil İletişimde Pazar Yoğunlaşması  sağlıklı bir pazar ve rekabet yapısına kavuşmak mümkün olacaktır. Bu amaçla, sektörel bazda verilecek özel teşvik, muafiyet ve istisnalar tüketicinin refahına yansıyacak şekilde düzenlenmeli ve uygulanmalıdır. Pazar payı düşük firmaların da bu paylarını artırmak üzere abonelerine koşulsuz müşteri memnuniyeti yaratacak bir hizmet sunmaları gerekir.

Sonuç olarak; ülkemizde ve bu çalışmada incelenen diğer beş ülkede, rekabet ortamının oluştuğu sektörlerde, kaynakların etkin kullanımı ve dengeli dağılımı, üretim faktörlerinde verimlilik artışı sağlayacak, tüketiciler en düşük fiyatla mal ve hizmet satın alarak faydalarını en yükseğe çıkaracaktır. Bu durum genel refah düzeyine olumlu katkı sağlayarak, sözkonusu ülkeleri gelişmekte olan ülke kulvarından gelişmiş ülkeler kulvarına taşıyacaktır.

–  –  –

Kaynaklar BOYES, William; MELVIN, Michael. (1991), Economics, Houghton Mifflin Company, Boston.

GWARTNEY, James D.; STROUP Richard L. (1992), Microeconomics - Private and Public Choice, Sixth Edition, The Dryden Press, Orlando.

HIRSCHEY, Mark; PAPPAS, James L. (1996), Managerial Economics, Eighth Edition, The Dryden Press, Florida.

HYMAN, David N. (1986), Modern Microeconomics Analysis and Applications, Times Mirror’Mosby College Publishing, Missouri.

ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database, Mobile Cellular Subscribers, www.itu.int, 2009.

KOCH, J.V. (1980), Industrial Organization and Prices, Prentice-Hall Int. Inc., London.

LANDES, W.S. ve POSNER, R.A. (1981), “Market Power in Antitrust Cases”, Harvard Law Review, Vol:94, No:5.

LIPSEY Richard G. (1992), Harbury Colin, First Principles of Economics, Second Edition, Oxford University Press: New York MCCONNELL Campbell R., BRUE Stanley L. (1999), Economics: Principles, Problems and Policies, Fourteenth Edition, Irwin McGraw-Hill Co., Boston PARKIN Michael. (2003), Economics, Sixth Edition, Pearson Education, Addison Wesley World Student Series: New York.

Tülin Duruka - Çağrı Hamurcu  SU, Kemal Tahir. 2003 Rekabet Hukukunda Teşebbüslerin Hakim Durumunun Belirlenmesinde Pazar Gücünün Ölçülmesi, Rekabet Kurumu, Ankara.

YILDIRIM Kemal, ESKİNAT Rana, KABASAKAL Ali. (2005), Endüstriyel Ekonomi, 3.

Baskı, Ekin Kitabevi: Bursa.

www.die.gov.tr., 2009

–  –  –Pages:     | 1 ||


Similar works:

«IPSWITCH FILE TRANSFER WHITE PAPER Managed File Transfer and the PCI Data Security Standard www.IpswitchFT.com “ “The PCI Security Standard Council is an open global forum for the ongoing development, The Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) are enhancement, storage, dissemination and intended for use by merchants, financial processors, point-of-sale implementation of security standards for account vendors, and banks, credit unions and other financial institutions that...»

«MARKET INSIGHTS The Ex-Dividend Performance of ASX200 Stocks Measured Against the 45-Day Holding Rule (January 2000 – March 2011) By Dr. Elvis Jarnecic and Yubo Liu of the University of Sydney June 2011 • E di ti on 34 in association with THE COMPANY ASX is a multi-asset class, vertically integrated exchange group, and one of the world’s top-10 listed exchange groups measured by market capitalisation. ASX’s activities span primary and secondary market services, central counterparty risk...»

«GEMSTONES FOR THE SOUL PROFILE Created by Shakti Carola Navran The Universal Healing Power of Gemstones & Crystals Prepared for: Jan Doe Born: July 26, 1969 at 04:06 AM in Buffalo New York Astrology: Your Life’s Blueprint Your horoscope is a finely drawn map of your soul that brings you into awareness of the invisible forces steering you through life. Astrology acquaints you with your personal blueprint. Part of your blueprint consists of areas of challenge that reoccur until you master them....»

«The Role of Leasing under Adverse Selection Igal Hendel∗ and Alessandro Lizzeri§ ∗ University of Wisconsin and the NBER. E.mail: igal@ssc.wisc.edu. § NYU and Princeton University. E.mail: alessandro.lizzeri@nyu.edu We would like to thank Gene Grossman and Steve Tadelis. Alessandro Lizzeri would like to thank IDEI in Toulouse for hospitality while part of this research was completed. Financial support for this project by NSF grant SBR-9711355 is gratefully acknowledged. Abstract Leasing...»

«1666 K Street, N.W. Washington, DC 20006 Telephone: (202) 207-9100 Facsimile: (202) 862-8433 www.pcaobus.org Report on 2013 Inspection of KPMG AZSA LLC (Headquartered in Tokyo, Japan) Issued by the Public Company Accounting Oversight Board July 31, 2014 THIS IS A PUBLIC VERSION OF A PCAOB INSPECTION REPORT PORTIONS OF THE COMPLETE REPORT ARE OMITTED FROM THIS DOCUMENT IN ORDER TO COMPLY WITH SECTIONS 104(g)(2) AND 105(b)(5)(A) OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 PCAOB RELEASE NO. 104-2014-181...»

«Marsic, Damien. “The Raelian hypothesis: Star Trek-like origin and spread of intelligent life in the galaxy.” Star Trek: Interdisciplinary Perspectives in Theory and Practice. Ed. Victor Grech, David J. Zammitt & Mariella Scerri. SciFi Malta and HUMS, The Humanities, Medicine and Science Programme at the University of Malta, 2015. pp 126-147. http://www.amazon.com/Star-Trek-Interdisciplinary-PerspectivesPractice/dp/1514762072 _ The Raelian hypothesis: Star Trek-like origin and spread of...»

«Int Rev Econ (2015) 62:121–141 DOI 10.1007/s12232-015-0223-2 RESEARCH ARTICLE Luxury car owners are not happier than frugal car owners Adam Okulicz-Kozaryn • Tim Nash • Natasha O. Tursi Received: 2 September 2014 / Accepted: 4 January 2015 / Published online: 8 February 2015 Ó The Author(s) 2015. This article is published with open access at Springerlink.com Abstract The happiness literature has largely omitted the topic of consumption so far. While some studies investigate the most...»

«SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Release No. 58433 / August 27, 2008 ACCOUNTING AND AUDITING ENFORCEMENT Release No. 2867 / August 27, 2008 ADMINISTRATIVE PROCEEDING File No. 3-13148 : In the Matter of : ORDER INSTITUTING CEASE-ANDDESIST PROCEEDINGS PURSUANT CON-WAY INC. : TO SECTION 21C OF THE : SECURITIES EXCHANGE ACT OF : 1934, MAKING FINDINGS, AND : IMPOSING A CEASE-AND-DESIST Respondent. : ORDER : : I. The Securities and Exchange Commission (“Commission”) deems it appropriate and in...»

«Tinnitus-Related Hyperactivity through Homeostatic Plasticity in the Auditory Pathway DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) im Fach Biophysik eingereicht an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät I Humboldt-Universität zu Berlin von Herrn Dipl.-Biophys. Roland Schaette geboren am 24.07.1977 in Wuppertal Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin: Prof. Dr. Christoph Markschies Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen...»

«Manifest ORIGINALPOCKET Planhushållning och direktdemokrati M a n i fe s t s av W Paul Cockshott och Allin Cottrell Beskåda och beställ Manifests böcker via www.manifest.se FÖRLAGETS A NM Ä RK NING: Denna bok innehåller några avsnitt av hög komplexitet. Vi har funnit att dessa kan betraktas som överkurs. Det går utmärkt att hoppa över dessa delar och ändå tillgodogöra sig varje kapitels centrala resonemang. © W Paul Cockshott och Allin Cottrell Originalets titel Towards a New...»

«UNIT 1: RATIONALISM HANDOUT 6: DESCARTES’ MEDITATIONS, MEDITATION SIX 1: THE EXISTENCE OF MATERIAL THINGS Descartes states that he will devote Meditation Six to the existence of material things. He does this in two stages, first by showing that material things can exist and then by showing that material things do in fact exist.1.1 MATERIAL THINGS CAN EXIST Descartes first states that we know that material things can exist because (at least insofar as we consider them as objects of pure...»

«DRAFT Freedom of Expression & Privacy Contents Introduction Legislation The Press Council Act 1978 Cable Television Networks Regulations Act 1995 Content Certification Rules 2008 Justice (Care and Protection of Children) Act 2000: Amendment 2006 Contempt of Courts Act 1971 The Indian Penal Code 1860 Code of Criminal Procedure 1973 The Indian Copyright Act 1957 Information Technology Act 2000 Self Regulating Bodies and Guidelines The Electronic Media Monitoring Centre National Broadcasting...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dis.xlibx.info - Thesis, dissertations, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.